FAKTA OM FETTAVSKILJARE FÖR RESTAURANG OCH CAFÉ

Fettavskiljare ska enligt Boverkets Byggregler installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett skickas ut i avloppet.

Fettavskiljare skall installeras i alla anläggningar där spillvatten vid normal drift innehåller fett, tex.

  • Fettavskiljare för gatukök
  • Fettavskiljare för restauranger
  • Fettavskiljare för produktionsanläggningar för livsmedel
  • Fettavskiljare för pizzerior
  • Fettavskiljare för café
  • Fettavskiljare för slakterier

 Krav vid installation av fettavskiljare:

Fettavskiljaren skall alltid installeras så att tömning inte orsakar problem eller olägenheter

Fettavskiljaren förses med lukttät betäckning och avluftas ut i luften

Fettavskiljaren bör installeras så nära källan av fettutsläpp som möjligt

Fettavskiljaren bör inte installeras i utrymmen där tömning kan orsaka hälsoproblem

Fettavskiljare – mark

Fetthaltigt vatten utgör en allvarlig fara för funktionen i avloppssystem. Fett och olja avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar, vilket kan leda till korrosion, igensättning och obehaglig lukt.

Ett tekniskt väl dokumenterat koncept och ett brett utbud av avskiljare för fett garanterar dig ett system som har rätt kapacitet och uppfyller gällande normer och lagar. 

Fettavskiljare för markförläggning kan väljas i material för olika användningsområden.

Hur fungerar en fettavskiljare?

Principen för en fettavskiljare är att fett är lättare än vad vatten är. Det gör att om exempelvis en person i ett restaurangkök häller ut fett i avloppet så kommer detta fett att fastna i en fettavskiljare (som påminner invändigt om en slags sluss) innan det når avlopp och vattenledningar. Då fettet stelnar inne i tanken så flyter det upp på ytan och blir lätt att rengöra. Samtidigt så sker det motsatta med exempelvis sand och smutspartiklar som istället fastnar på botten av fettavskiljaren. Vattnet å sin sida rinner – efter en tid – vidare och i och med att fett och smuts är separerade så kommer avloppsrör inte att ta någon skada.

”Fett väger mindre än vatten. Då fettet stelnar så åker det uppåt och lägger sig som en hinna ovanpå vattnet. Sköljer man ut fettet från en stekpanna i avloppet så kan detta – utan en installerad fettavskiljare – innebära en katastrof då rör, ledningar och avlopp riskerar att ta skada och spricka. En fettavskiljare samlar upp fettet innan det når våra ledningar.”

Varför måste en restaurang ha en fettavskiljare?

Grundregeln är att alla som är verksamma inom livsmedelshantering – och som därmed avger mer fett än ett vanligt hushåll – ska ha en fettavskiljare installerad. Det ligger på fastighetsägarens ansvar och exempel på de som berörs är restauranger, caféer, förskolor, äldreboenden, gatukök och vårdcentraler.

Vilka risker finns om kraven på fettavskiljare försvinner?

Det finns risker som primärt är ekonomiska. För exempelvis en fastighetsägare så förhindrar en fettavskiljare kostsamma renoveringar och dyra åtgärder. Rör och ledningar i huskroppen är känsliga. Börjar fett samlas i dessa så kan det komma att krävas en spolning och dessa kan leda till att en ledning spricker – något som då kan innebära en översvämning och omfattande vattenskador. Även rent sanitärt finns en risk om man negligerar kraven på fettavskiljare. Detta genom att råttor och andra skadedjur söker sig in i rör- och ledningar.

Ur en stads perspektiv så handlar riskerna om samma saker – men i en avsevärt mycket större skala. Systemet är känsligt och riskerna om någonting kollapsar är för stora. En fettavskiljare är en billig garanti och därför så ställs också dessa höga – men fullt rimliga – krav på vilka som ska använda sig av fettavskiljare.

Till protokollet ska också föras att det går att ansöka om dispens. Har du ett litet café som enbart säljer smörgåsar och inte använder exempelvis ett stekbord så kan du beviljas en dispens.

Fettavskiljare

SÅ FUNGERAR EN FETTAVSKILJARE

En fettavskiljare ansluts till avloppssystemet för att förebygga att detta sätts igen av fettpartiklar. Det finns lagkrav på att en fettavskiljare ska finnas installerad, till exempel i restaurang- och bageriverksamhet, på slakterier och i annan verksamhet med livsmedelshantering.

Grundprincipen för en fettavskiljare är relativt enkel. Fett är lättare än vatten och flyter därför upp till ytan. För att separera det fett som hamnar i avloppet, till exempel när man diskar, leds avloppet till en fettavskiljare med en tank där de olika elementen får chansen att dela på sig. Det sker inte om du spolar ut resterna direkt i avloppssystemet utan flödet måste saktas ner för att principen ska fungera.

När flödet stillas kommer fettet att flyta upp till ytan och kan därifrån separeras för att återvinnas separat. Vattnet leds vidare ut i avloppet och slam och tyngre partiklar sjunker ner till botten, vilket gör att man kan rensa ut även detta och slipper få det utskickat i avloppsrören.

En fettavskiljare hjälper alltså till att minska belastningen på avloppssystemet och gör att det värdefulla fettet kan skickas till återvinning där det renas och används i andra typer av produkter. En klart bättre lösning än att det skickas ut i avloppet där det kan ställa till stora problem och orsaka stopp.

Installation, Service och underhåll i Stockholm

Kontakta oss redan idag om du är intresserad av att hitta rätt fettavskiljare till din verksamhet. Vi tillhandahåller godkända och högkvalitativa fettavskiljare.

Krav på installationen

En fettavskiljare måste installeras på rätt sätt och skilt från den livsmedelshantering som sker i er verksamhet. Vi hjälper er att hitta en passande placering som följer lagkraven.

Fettavskiljaren ska placeras på en plats som är lättåtkomlig för att det ska vara möjligt att enkelt tömma den och genomföra regelbunden tillsyn. De slangar som används för att tömma avskiljaren måste kunna dras utanför de lokaler där ni hanterar livsmedel. I vissa lägen väljer man därför att placera fettavskiljaren utomhus.

Utrustning såsom köksavlopp, golvbrunnar och diskmaskiner ska anslutas till fettavskiljaren, däremot får avloppsvatten från andra delar som toaletter och duschar inte anslutas till denna. Avfallet från dessa hanteras direkt av ordinarie reningsverk.

Fettavskiljareinomhus

Fettavskiljare under bänk